I love you wildly, insanely, infinitely.

I love you wildly, insanely, infinitely.